Spis treści

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

 

* w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

* w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

* w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18.r.ż. - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

* w przypadku dzieci w wieku powyżej 18.r.ż. - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

* w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo znacznym, będących w wieku powyżej 18.r.ż. - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o w/w niepełnosprawności;

 

* w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

* w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej, albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

* w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (Dz.U.poz.1650 oraz z 2014r poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny terytorium RP, składając wniosek, poza w/w dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.