Dla kogo bezpłatne porady prawne?

 

 

          Zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r poz. 1255) Powiat Białogardzki od 1 stycznia 2016r realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

 

Porad prawnych można zasięgnąć w siedzibie

 

STAROSTWA POWIATOWEGO w BIAŁOGARDZIE,

 

ul.Plac Wolności 16-17, pokój nr 108

Powyższa pomoc udzielana jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 19:00

 

 

Kto może skorzystać z takiej porady?

 

 

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na :

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.