Spis treści

         

          Niebieska Karta to specjalna procedura dla rodzin, w których występuje przemoc.

Osoby współpracujące w procedurze niebieskiej karty muszą dochować tajemnicy!!!

      

          Trudno jest samemu obronić się przed przemocą, reagować bez wsparcia otoczenia.

Dlatego przeciwko przemocy wspólnie działają:

 

• PRACOWNIK SOCJALNY – pomoc społeczna to nie tylko zasiłki, ale przede wszystkim wsparcie i pomoc dla każdego, kto tego potrzebuje.

• NAUCZYCIEL – zarówno nauczyciel jak i pedagog mogą założyć niebieską kartę na podstawie rozmowy z dzieckiem bądź rodzicem / opiekunem.

• POLICJANT – policja powinna chronić przed przemocą.

• LEKARZ – lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny też mogą zakładać niebieskie karty.

*

Pamiętaj, że:

1. Nie jesteś sam z przemocą.

2. Grupa osób pracuje, aby pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

3. Jest szansa na zmianę dotychczasowej sytuacji.

4. Zostanie opracowany plan pomocy tzw.

PROGRAMY ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH.

Są one prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w formie spotkań grupowych uzupełnionych pracą indywidualną ze sprawcami przemocy.

 

Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych:

• powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

• rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

• kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,

• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

• zdobycie i poszerzanie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

• uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

 

 

Więcej informacji na stronach:

www.przemoc.gov.pl 

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 


 

 

Procedura Niebieskiej Karty - najważniejsze informacje

( na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r )

 

 

          Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie              (Dz. U.Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 2. 1. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej „ustawą”, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

 

3. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A” z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze

względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.


4. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A”
następuje bez udziału tej osoby.


§ 3. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

 

 


 

 


§ 4. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

 

§ 5. 1. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej „działaniami”, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

2. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania
z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)), zwanej dalej „osobą najbliższą”.


3. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

 

§ 6. 1. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz
„Niebieska Karta — B”.

 

 

 

Więcej informacji pod adresem:

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245