OFERTA PRACY

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie

zatrudni osobę na

stanowisko

ASYSTENT RODZINY

 

Wymiar etatu: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia ( zadaniowy czas pracy )

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2018r.

Warunki pracy na danym stanowisku: praca z rodziną i dziećmi na terenie gminy Białogard, zmienne tempo pracy, praca biurowa.

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

13. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

15. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

16. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

17. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

18. Znajomość przepisów prawa dotyczących wykonywanych obowiązków;

19. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w

zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

 

Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

2. Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Obsługa komputera i urządzeń biurowych;

8. Wysoka kultura osobista;

9. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny środek komunikacji po terenie gminy Białogard -

praca w terenie.

 

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae

2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy.

4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego –w przypadku gdy taki obowiązek w

stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

8. Oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza

rodzicielska nie jest tej osobie zawieszona ani ograniczona.

9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia oferty na w/w stanowisk.

*

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie pokój nr 3 (7:00 – 14.30) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Wileńska 8, 78-200 Białogard

*

NA KOPERCIE WINIEN ZNALEŹĆ SIĘ NAPIS:Dotyczy zatrudnienia na stanowisko – asystent rodziny”

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę z dopiskiem:                                                Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://gops.gmina-bialogard.pl/