ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

1. Zasiłek pielęgnacyjny

     Przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Przysługuje:

* Niepełnosprawnemu dziecku;

* osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

*Osobie, która ukończyła 75lat;

* Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż. legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż.

 

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł miesięcznie

 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy

   Przysługuje osobie spokrewnionej z osobą, która wymaga opieki:

- Nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- Rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

     W celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub opieki innej osoby.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy - 520,00 zł miesięcznie

Wysokość zasiłek dla opiekuna - 520,00 zł miesięcznie

Wysokość świadczeń pielęgnacyjnych - 1300 zł miesięcznie