KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

 

1. Cel programu

 

     Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, jest zatem adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na miejsce zamieszkania.

Program ten wszedł w życie 16 czerwca 2014r rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r .

 

2. Komu przysługuje KARTA DUŻEJ RODZINY ?

 

     Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od wysokości dochodów.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

 

 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 

* rodzic/e oraz jego małżonek mający na utrzymaniu, co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18r.ż., w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do ukończenia 25 r.ż. , bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

* rodzic/e zastępczy lub osoba/y prowadząca rodzinny dom dziecka;

 

* dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, albo pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej, albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013r, poz. 135 ze zm.). 

 

 


 

 

c.d.

 

3. Dlaczego warto mieć Kartę Dużej Rodziny?

 

     Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

 

 

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej  miejscu zamieszkania.

                Mieszkańcy Gminy Białogard mogą pobierać wnioski w                                    Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie,

przy ul. Wileńskiej 8, pokój nr 3.

      

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych pod adresem:

 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/

http://www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny