Prawo do świadczeń z pomocy społecznej udziela się osobom

i rodzinom z powodu (art.7 ustawy o pomocy społecznej)

 

* ubóstwa,

* sieroctwa,

* bezdomności,

* bezrobocia,

* niepełnosprawności,

* długotrwałej lub ciężkiej choroby,

* przemocy w rodzinie,

* potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

* bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia  gospodarstwa domowego,zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

* braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,

* trudności w integracji osób, którzy otrzymali status uchodźcy,

* trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

* alkoholizmu lub narkomanii,

* zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,

* klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

* * *

 

 


c.d. 

 

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:

 

Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769),

lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

 

Przysługuje również osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo do pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.