DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI Z TYTUŁU:

 

 

1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 

- przysługuje jednorazowo,

- w sytuacji urodzenia podczas jednego porodu ( w przypadku przysposobienia) więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko,

- przysługuje, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia,

- przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

          Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000,00 zł.

 

 

 

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

          Przyznawany jest na okres 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Potrzebne dokumenty:

- umowa o pracę,

- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop został udzielony,

- zaświadczenie o co najmniej 6 miesięcznym okresie pozostawiania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- zaświadczenie, że zakład nie jest w stanie upadłości i likwidacji,

- zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

- orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Dodatek nie przysługuje, jeśli:

- osoba ubiegająca się ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty, albo świadczenia pielęgnacyjnego;

- osoba uprawniona do urlopu wychowawczego: bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 m-cy, albo jeżeli podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo jeżeli w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego, albo jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej) oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

 

 Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400,00 zł, przy czym dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

 


c.d.

 

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 

* Wymagane dokumenty - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

 

Dodatek przysługuje, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

 

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 

Dodatek przysługuje na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły.

 

* * *

 

   l.p 

                            Rodzaj dodatku                                      
    Należna kwota    
1. URODZENIA DZIECKA   1000ZŁ       
2. OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO 400zł
3. SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

185zł

(nie więcej niż 370zł na wszystkie dzieci)

4. WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

90zł

(na trzecie i następne dziecko)

5.

 

KSZTAŁCENIE I REHABILITACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

80zł

(na dziecko do ukoń.5 roku ż.)

100 zł

(na dziecko powyżej 5 roku ż. do ukoń. 24r.ż.)

6. ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 100zł
7. PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 63zł
8. ZAMIESZKANIA W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY 105zł

 

* * *

 

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI

 

* Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,

 

* Dziecko umieszczone zostało w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,

 

* Osoba ucząca się została umieszczona w Instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 

* Dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

 

* Osobie samotnie wychowującej dziecko zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:

                               - drugi z rodziców dziecka jest nieznany,

                               - ojciec dziecka jest nieznany,

                               - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego      

                                 od drugiego z rodziców zostało oddalone.