Spis treści

c.d.

 

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 

* Wymagane dokumenty - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

 

Dodatek przysługuje, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

 

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 

Dodatek przysługuje na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły.

 

* * *

 

   l.p 

                            Rodzaj dodatku                                      
    Należna kwota    
1. URODZENIA DZIECKA   1000ZŁ       
2. OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO 400zł
3. SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

185zł

(nie więcej niż 370zł na wszystkie dzieci)

4. WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

90zł

(na trzecie i następne dziecko)

5.

 

KSZTAŁCENIE I REHABILITACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

80zł

(na dziecko do ukoń.5 roku ż.)

100 zł

(na dziecko powyżej 5 roku ż. do ukoń. 24r.ż.)

6. ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 100zł
7. PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 63zł
8. ZAMIESZKANIA W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY 105zł

 

* * *

 

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI

 

* Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,

 

* Dziecko umieszczone zostało w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,

 

* Osoba ucząca się została umieszczona w Instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 

* Dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

 

* Osobie samotnie wychowującej dziecko zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:

                               - drugi z rodziców dziecka jest nieznany,

                               - ojciec dziecka jest nieznany,

                               - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego      

                                 od drugiego z rodziców zostało oddalone.