Spis treści

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI Z TYTUŁU:

 

 

1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 

- przysługuje jednorazowo,

- w sytuacji urodzenia podczas jednego porodu ( w przypadku przysposobienia) więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko,

- przysługuje, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia,

- przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

          Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000,00 zł.

 

 

 

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

          Przyznawany jest na okres 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Potrzebne dokumenty:

- umowa o pracę,

- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop został udzielony,

- zaświadczenie o co najmniej 6 miesięcznym okresie pozostawiania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- zaświadczenie, że zakład nie jest w stanie upadłości i likwidacji,

- zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

- orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Dodatek nie przysługuje, jeśli:

- osoba ubiegająca się ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty, albo świadczenia pielęgnacyjnego;

- osoba uprawniona do urlopu wychowawczego: bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 m-cy, albo jeżeli podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo jeżeli w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego, albo jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej) oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

 

 Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400,00 zł, przy czym dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.