Spis treści

* * *

 

     Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka do ukończenia 18 r.ż. odpis aktu urodzenia, bądź dokument potwierdzający tożsamość.

 

* * *

 

Należy jednak wskazać, iż organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy Wójt/Burmistrz lub Prezydent  miasta może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np.: jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).